Viipperonharjun pohjavesialueen geologiset tutkimukset ovat valmistuneet

27 joulukuun, 2017, sjvesi_julkaisija

Viipperonharjulla on tehty pohjavesialueen rakenteeseen ja pohjavesiolosuhteisiin liittyviä tutkimuksia yhteistyönä GTK:n, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Suonenjoen Vesi Oy:n kanssa vuosina 2015-2017.

”Tutkimuksiin sisältyi mm. painovoimamittauksia, maatutkaluotauksia sekä maaperäkairauksia ja pohjavesiputkien asennusta. Tutkimusten tuloksena Viipperonharjulta saatiin uutta tietoa kallioperän asemasta, pohjaveden virtaussuunnista ja laadusta sekä maaperän kerrosrakenteista. Paksuimmillaan alueen maapeitteet ovat (Jäkäläkankaalla) noin 40-50 metrin luokkaa ja pohjavesivyöhykkeen paksuus alueella on parhaimmillaan noin 25–30 metriä. Viipperonharjun pohjavesimuodostuma on vettä hyvin johtava, mutta tehokkaalta pinta-alaltaan pienehkö akviferi. Materiaali alueella on kuitenkin valtaosin hiekkaa ja soraa ja myös pohjaveden laatu osoittautui keskeisillä osilla hyväksi. Saatu lisätieto palvelee alueen vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua.” kertoo Viipperonharjulla tehdyistä tutkimuksista geologi Jari Hyvärinen Geologian tutkimuskeskukselta.

”Pohjois-Savon ELY-keskus tulee luokittelemaan uudelleen kaikki Pohjois-Savon pohjavesialueet vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisesti. Uudelleenluokitteluprosessin yhteydessä päivitetään myös pohjavesialueiden rajoja, mikäli tutkimukset osoittavat rajausten tarkistamisen tarpeen. Viipperonharjun pohjavesialueen rakennetutkimuksessa saadut tutkimustulokset ovat tuoneet sellaista uutta tietoa pohjavesialueen rakenteesta ja pohjaveden virtausolosuhteista, että rajojen muuttaminen uuden tutkimustiedon mukaiseksi on tarpeellista. Pohjavesialue tulee pienenemään pohjois- ja eteläosaltaan, kun taas harjun keskiosasta pohjavesialue laajenee.” selventää hydrogeologi Jussi Aalto Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

”Uudelleenluokittelun johdosta pohjavesialueelta tullaan myös kartoittamaan maastokaudella 2018 vielä muun lainsäädännön nojalla suojeltuja pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, kuten metsälain suojelemia lähteitä ja lähdepuroja. Suonenjoen pohjavesialueiden osalta luokittelu- ja rajausmuutokset tullaan toteuttamaan talven 2018-2019 aikana. Luokitus- ja rajausmuutokseen liittyy kuulemismenettely, jossa kuntalaiset voivat tuoda esiin pohjavesialueeseen liittyviä tietoja ja mielipiteitä.” kertoo Jussi Aalto ELY-keskuksen jatkosuunnitelmista.

”Suonenjoella vesijohtoverkostoon kuuluvien kuntalaisten ja yritysten talousvesi on peräisin Lintharjun pohjavesialueelta. Laadukkaan talousveden turvaamiseksi ja pohjavesiin kohdistuvien riskien minimoimiseksi oli tärkeää selvittää myös muita pohjavesialueita. Aikaisempien selvitysten mukaan Viipperonharju vaikutti lupaavalta harjumuodostelmalta, jonka geologista rakennetta ja pohjaveden laatua kannatti selvittää tarkemmin.” kertoo Suonenjoen kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen.

”Tutkimuksen mukaan Viipperonharjun pohjavesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja kelpaisi vedenhankintaan. Ennen tarkempia kaivopaikkatutkimuksia on maanomistajan kanssa sovittava jatkotoimenpiteistä. Toiveissa olisi, että voisimme hyödyntää Viipperonharjun pohjavettä kuntalaisten käyttöön.” jatkaa Suonenjoen Veden toimitusjohtaja Antti Väätäinen.

Viipperonharju tutkimusraportti julkinen

Lisätiedot:

Geologi Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 3406
Toimitusjohtaja Antti Väätäinen, Suonenjoen Vesi Oy puh. 040 736 9793
Tekninen johtaja Kimmo Hälinen, Suonenjoen kaupunki puh. 0400 377 761
Hydrogeologi Jussi Aalto, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 029 502 6776