Suonenjoen Vesi saa kaiken raakaveden Lintharjun pohjavesialueelta. pH:n nostamiseksi raakavesi alkaloidaan kahdella vedenkäsittelylaitoksella ennen vesijohtoverkostoon johtamista. Talousveden hygieeninen laatu varmistetaan UV -desinfioinnilla.

Vesijohtoverkostoa on kaikkiaan 123 km ja kulutuspisteitä on noin 1500 kiinteistöä. Vuorokaudessa talousvettä käytetään keskimäärin 1600 m³.

Suonenjoen vesijohtovesi täyttää hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset sekä suositusarvot. Talousveden pH on 7,5-8,5 ja kovuudeltaan hyvin pehmeää 0,2-0,5 mmol/l.

Talousvedenlaatua valvotaan talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti, joka noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön antamaa talousvesiasetusta (1352/2015) ja sen muutosta (683/2017). Valvontatutkimusohjelma on tehty yhdessä terveydensuojeluviranomaisten kanssa. Talousvesiasetuksessa säädetään mm. talousveden laatuvaatimuksista ja -tavoitteista sekä desinfioinnista, talousveden säännöllisestä valvonnasta ja menettelyistä, jos talousvesi ei täytä laatuvaatimuksia tai -tavoitteita.

Talousvesinäytteitä otetaan kattavasti ympäri verkostoa kaikkiaan kahdestatoista eri pisteestä. Näytteiden lisäksi talousvedenlaatua valvotaan useiden reaaliaikaisten mittausten avulla.

SUONENJOEN VEDEN TALOUSVEDEN LAATU VUONNA 2023